مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان در دیدار با آقای سخنور رئیس دادگستری و آقای صحرایی دادستان شهرستان مطرح کرد: همدلی مسئولین در شهرستان اندیمشک یک فرصت ارزنده برای تسریع در روند خدمات رسانی شایسته به مردم است


مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان در دیدار با آقای سخنور رئیس دادگستری و آقای صحرایی دادستان شهرستان مطرح کرد:
💠همدلی مسئولین در شهرستان اندیمشک یک فرصت ارزنده برای تسریع در روند خدمات رسانی شایسته به مردم است.

97