نشست کارگروه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز با حضور مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین برگزار شد

🔰مهندس جهانگیری فرماندار :
با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد قانونی می شود/ کارگروه برخورد با تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز با جدیت وارد عمل می شود

17
اخبار مرتبط