در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان با دکتر بهاروند مدیر خبرگزاری ایرنا خوزستان مطرح شد: تاکید بر لزوم همدلی مسئولین و رسانه ها برای رضایتمندی مردم

در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان با دکتر بهاروند مدیر خبرگزاری ایرنا خوزستان مطرح شد:
تاکید بر لزوم همدلی مسئولین و رسانه ها برای رضایتمندی مردم

♻مهندس جهانگیری فرماندار:
رسانه ها نقش مهمی در ایجاد نشاط اجتماعی دارند

♻اصحاب رسانه انعکاس دهنده عملکردهای خدمتگزاران نظام اسلامی باشند

♻نقد سازنده و منصفانه رسانه ها در صورتی که همراه با راهکار باشد سبب جبران کاستی ها می شود.

20
اخبار مرتبط