در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان با مدیر تامین اجتماعی نیازها و مشکلات کارگران مطرح شد


در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان با مدیر تامین اجتماعی نیازها و مشکلات کارگران مطرح شد.

18
اخبار مرتبط