در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان با مدیر آبفا شهرستان روند اجرای طرح های آبرسانی بررسی شد


در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان با مدیر آبفا شهرستان روند اجرای طرح های آبرسانی بررسی شد.

با پیگیری فرماندار و نماینده شهرستان طرح های متعددی در حوزه آبرسانی در شهرستان دردست اجرا است.

🔻بخشی از این پروژه ها با اعتبار قابل توجهی در بخش الوار گرمسیری اجرا و مراحل نهایی را طی می کند.

🔻با تکمیل خطوط انتقال در بخش الوارگرمسیری، این طرح ها بهره برداری خواهند شد.

🔻جلسات متعددی در راستای تقویت زیرساخت های حوزه آب شهرستان از سوی فرماندار و نماینده شهرستان با مسئولین ارشد کشوری و استانی برگزار شده است.

33
اخبار مرتبط