مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان در نشست کمیسیون کارگری مطرح کرد: نسبت به دغدغه های کارگران توجه جدی می شود


/ قشر زحمتکش کارگر عامل به حرکت دراوردن چرخ تولید در کشور هستند

21
اخبار مرتبط