مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان در شورای اشتغال مطرح کرد: حمایت از کارآفرینان گامی مهم برای تحقق جهش تولید است


مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان در شورای اشتغال مطرح کرد:
حمایت از کارآفرینان گامی مهم برای تحقق جهش تولید است

10
اخبار مرتبط