اجرای طرح غربالگری در ورودی شهرستان در پلیس راه در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا


اجرای طرح غربالگری در ورودی شهرستان در پلیس راه در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

22
اخبار مرتبط