بازدید مهندس جهانگیری فرماندار اندیمشک از محدودیت ترافیکی در عوارضی پل زال

۳مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان اندیمشک از روند اجرای طرح محدودیت ترافیکی در پل زال و عوارضی بازدید کرد.
مهندس جهانگیری به صورت مستمر در ورودی اندیمشک در پل زال
حضور دارد و روند تشدید محدودیت ترافیکی را پیگیری می کند.
به گفته فرماندار اندیمشک ورود کلیه مسافران به اندیمشک با هدف پیشگیری از انتشار ویروس کرونا ممنوع است.
تدابیر شدید در محورهای اندیمشک اجرا شده است
ضدعفونی و گندزدایی اندیمشک در مراحل مختلف انجام شده است.

82
اخبار مرتبط