کلیپ//حضور حسینی محراب استاندار خوزستان در شهرستان اندیمشک

کلیپ//حضور حسینی محراب استاندار خوزستان در شهرستان اندیمشک بهمراه یوسف زمانی اصل فرماندار شهرستان،مدیران کل استانی و محلی جهت بازدید و بهره برداری از برخی پروژه های عمرانی و اشتغالزا

82